About Us

Welcome to T.M.K. Trading Co.,Ltd.

 

Our company has been established since 1984
specializes in importing and sales of magnifiers, binoculars, telescopes, spotting scopes ,microscopes, compasses. and camera accessories.

Products which we are presently the Manufacturers' Authorized Distributor in Thailand.

Magnifiers & Industrial Microscopes
'Bausch & Lomb' magnifiers U.S.A.
'Peak' magnifiers and microscopes, Japan
'Balloon' magnifiers, Hongkong

Telescopes, Spotting Scopes & binoculars
'Celestron' telescopes, binoculars and spotting scopes, U.S.A.
'Vixen' telescopes, binoculars and spotting scopes, Japan
'Kowa' binoculars, spotting scopes, coin-operated large binoculars, Japan

Other Products
Compasses, camera bags, camera accessories, imported camera books, etc.

 

ยินดีต้อนรับสู่บริษัท ที เอ็ม เค เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ฯได้เริ่มก่อตั้งในปี 2527 มีความเชี่ยวชาญการนำสินค้าเข้าและจำหน่ายสินค้าประเภท แว่นขยาย
กล้องส่องทางไกลทั้งชนิดตาเดียวและสองตา กล้องโทรทรรศน์(กล้องดูดาว) กล้องจุลทรรศน์ เข็มทิศและอุปกรณ์ของ กล้องถ่ายรูป
สินค้าที่บริษัท ฯได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจากผู้ผลิต มีดังต่อไปนี้

แว่นขยายและกล้องจุลทรรศน์ใช้งานด้านอุตสาหกรรม
แว่นขยายยี่ห้อ ‘บ๊อชแอนด์ลอมบ์’ จากสหรัฐอเมริกา แว่นขยายและกล้องจุลทรรศน์ยี่ห้อ‘พีคจากญี่ปุ่น’
แว่นขยายยี่ห้อ ‘บอลลูน’ จากฮ่องกง

กล้องโทรทรรศน์ กล้องดูนกและกล้องส่องทางไกลตาเดียว กล้องส่องตาไกล 2 ตา
กล้องโทรทรรศน์ กล้องดูนกและกล้องส่องทางไกลตาเดียว กล้องส่องตาไกล 2 ตายี่ห้อ ‘เซเลสตรอน’ สหรัฐอเมริกา
กล้องโทรทรรศน์ กล้องดูนกและกล้องส่องทางไกลตาเดียว กล้องส่องตาไกล 2 ตายี่ห้อ ‘วิกเซ็น’ กล้องดูนกและกล้องส่องทางไกลตาเดียว กล้องส่องตาไกล 2 ตา และกล้องส่องทางไกลชนิดหยอดเหรียญยี่ห้อ ‘โคว่า’

สินค้าอื่น
เข็มทิศ กระเป๋าสำหรับกล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ หนังสือเกี่ยวกับการถ่ายภาพ เป็นต้น